Rättssociologi som emancipatorisk vetenskap

Håkan Hydén

216 SEK

Art.nr.: 91-89078-89-6 Kategori:

Beskrivning

Detta är den andra boken i trilogin om rättssociologiämnet. Den första hette och handlade om Rättssociologi som rättsvetenskap. Den tog upp den gränsyta av rättssociologiämnet som vetter mot juridiken. Föreliggande bok tar upp rättssociologi som emancipatorisk vetenskap. Den tar sin utgångspunkt i rätten som standardiserad politik för att därefter behandla vilka handlingsmöjligheter som finns inom ramen för den existerande rätten att driva olika frågor. Detta har varit det ledande temat i den inom Skandinavien förda s k legalstrategidebatten som har släktskap med den världsomspännande Critical Legal Studies-rörelsen. I förlängningen av denna diskussion behandlas rättens demokratiska potential, varvid ett särskilt kapitel ägnas en relativt ny rättslig företeelse, vad som kallats för reflexiv rätt. Därefter analyseras rättsliga för ändringsprocesser i perspektivet av samhällsförändring, där tesen är den att samhällets ut veckling nödvändiggör förändrade rättsliga former. Argumentet är att rätten i termer av reglering och tvång samtidigt måste härbärgera sin egen motsättning, frigörelse. Emancipation måste vara möjlig för att rätten skall kunna anpassas till nya samhälleliga för-utsättningar.
Detta är ett centralt tema i boken som behandlas med utgångspunkt från arbetslivets reglering som exempel. I kapitel 6 beskrivs framväxten av arbetsmiljöreglering som visar att den rättsliga regleringen nått vägs ände. Detta kapitel leder vidare till en analys av arbetsrätten generellt under industrisamhället, vilket sker främst i syfte att understryka den cykliska karaktär som rättsutvecklingen har. ”Gamla rättsinstitut blir som nya”, är en underrubrik från kapitel 6 som belyser detta förhållande. Det är just i brytningen mellan en samhällsepok, ett spelsystem, till ett annat, som det i rätten inneboende spänningsförhållandet mellan tvång och frihet blir som mest påtagligt. Problematiken följs upp i kapitel 8, där olika uppfattning-ar om arbetsrättslig reglering tas upp med utgångspunkt från vilken position på arbetsmarknaden som enskilda företag och anställda har i övergången från industri- till informations-samhälle.
Sistnämnda tematik vidgas i ett avslutande kapitel som analyserar IT-rättens framväxt i tre olika tidsmässiga dimensioner; informationsteknikens omedelbara konsekvenser för rättslig reglering, dess horisontella konsekvenser i rättsligt relevanta hänseenden, samt slutligen dess långsiktiga inverkan på rättskulturen som sådan. Det konstateras i detta kapitel att rätten i sammanhanget inte bara har en bevarande roll, såsom vi har vant oss vid att se den under industrisamhällets konsolidering, utan att den också har en viktig initierande roll samtidigt som den har en disintegrerande eller upplösande uppgift. I de båda sistnämnda hänseendena har rätten en viktig emancipatorisk funktion, dels som frigörelse från det gamla och dels som frigörelse av de nya krafter som pockar på att få växa fram och etableras.

Ytterligare information

Vikt 483 g
Storlek 13 × 165 × 240 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

222

Publikationsår

1997

Bandtyp

Häftad

ISBN

91-89078-89-6

ISSN

1403-7246

Volym

8