Medborgardeltagande i den fysiska planeringen

En demokratiteoretisk analys av lagstiftning, retorik och praktik

Birgitta Henecke

85 SEK

SKU: 91-7267-134-3 Category:

Description

Sedan plan- och bygglagen trädde i kraft 1987 så har betydelsen av medborgarnas aktiva deltagande i den fysiska planeringen betonats i såväl lagstiftning som offentlig retorik. Detta har emellertid ofta skett utan en närmare diskussion av vilka demokratiska värden man vill uppnå och vilka förutsättningarna är för inflytande och dialog. De bakomliggande demokratiidealen har med andra ord lyst med sin frånvaro.
I denna skrift analyseras vilken demokratisyn som kommer till uttryck i den kommunala fysiska planeringen, med särskilt fokus på medborgarnas deltagande och inflytande. Studien visar att gällande lagstiftning har klara deltagardemokratiska och deliberativa ambitioner. Till följd av att ökad effektivitet varit ett parallellt mål med plan- och bygglagen har dock visst utrymme skapats för begränsningar i medborgardeltagandet. Den faktiska planeringsprocessen liknar vidare mer de liberala demokratimodellerna, där medborgarnas deltagande har en nedtonad betydelse. Sammanfattningsvis visar studien att det finns ett tydligt gap mellan retorik, lagstiftning och praktik vad gäller medborgarnas möjligheter till inflytande över den fysiska planeringen och det faktiska stadsbyggandet, något som lyfts fram som en förklaring till problem med bristande legitimitet.

Additional information

Weight 96 g
Dimensions 3 × 165 × 240 mm
Language

Swedish

Number of pages

44

Publication year

2001

Format

Paperback

ISBN

91-7267-134-3

ISSN

1404-6741

Volume

2002:1