Mediebilden av sjukfrånvaron som samhällsproblem

Dagens nyheters bevakning av sjukfrånvarofrågan 1995-2004

Björn Johnsson

110 SEK

Art.nr.: 978-91-89317-39-0 Kategori:

Beskrivning

Den höga långtidssjukfrånvaron har varit ett av de mest uppmärk-sammade problemen i den svenska samhällsdebatten under 2000-talet. Det har dock rått oenighet om hur sjukfrånvaron ska beskrivas, förklaras och åtgärdas. I denna skrift presenteras resultaten från en kvantitativ innehållsanalys av den rikspolitiska mediebevakningen av sjukfrånvaron i Dagens Nyheter mellan åren 1995 och 2004. Teoretiskt utgår analysen från ett problemdefinieringsperspektiv, där fokus ligger på hur samhällsproblem framträder, etableras och in-stitutionaliseras.

I skriften diskuteras vilken omfattning rapporteringen om sjukfrånva-ron haft under studieperioden, vilken typ av samhällsproblem sjuk-frånvaron framställs som i debatten, vilka orsaker som lyfts fram till sjukfrånvaroproblemet samt vilka åtgärder som diskuteras för att ta itu med problemet. Analysen visar att det i huvudsak finns två kon-kurrerande problemdefinitioner; när problemet stiger på dagordning-en i början av 2000-talet är det som ett ohälso- och arbetsmiljöpro-blem, men denna problemdefinition får efter ett par år ge vika för en ny definition som handlar om överutnyttjande och fusk. Analysen redovisar även vilka aktörer som uppträder i debatten. Statliga aktö-rer – regering, centrala myndigheter, offentliga utredningar – domi-nerar, men även arbetsmarknadens parter och forskare är viktiga deltagare i problemdefinieringsprocessen.

Skriften är författad av Björn Johnson, filosofie doktor i statsveten-skap och forskare vid Arbetslivsinstitutet i Malmö. Den riktar sig i första hand till personer som är intresserade av frågor kring sjuk-frånvaron och det svenska socialförsäkringssystemet.

Skriften ingår som en delstudie i projektet Den svenska sjukfrånva-ron – problemdefiniering och policyförändring, som leds av Johnson. Projektet syftar till att studera hur den svenska sjukfrånvaron uppfat-tats som samhällsproblem, hur dessa uppfattningar förändrats un-der det senaste decenniet samt vilka konsekvenser detta fått i po-licyhänseende. Projektet bygger på både kvantitativa och kvalitativa innehållsstudier av debatten kring sjukfrånvaron.

Ytterligare information

Vikt 172 g
Storlek 5 × 165 × 242 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

78

Publikationsår

2013

Bandtyp

Häftad

ISBN

978-91-89317-39-0

ISSN

1404-8426

Volym

2007:11