Förbudet mot rättsmissbruk i EU-rätten

En förändrad avvägning mellan rättssäkerhet och rättvisa i den svenska skatterätten?

Maria Fritz

373 SEK

Art.nr.: 978-91-7895-644-9 Kategori:

Beskrivning

Som framgår av titeln behandlas i denna avhandling förbudet mot rättsmissbruk i EU-rätten. Som undertiteln antyder är dock ett genomgående tema förhållandet mellan rättvisa och rättssäkerhet, eftersom förbudet mot rättsmissbruk kan sägas uttrycka en avvägning mellan dessa värden. De begrepp som valts i undertiteln kan uppfattas som mångtydiga, men samtidigt fångar de på ett träffande sätt de frågeställningar jag behandlar och motsvarande terminologi används internationellt för att spegla liknande problemställningar (justice vs legal certainty). Det finns också anledning att betona att i det EU-rättsliga sammanhang som detta arbete behandlar syftar inte ”rättvisa” i första hand på en rättvis fördelning av skattebördan, utan rättvisa konkurrensvillkor på EU:s inre marknad (konkurrensneutralitet på EU:s inre marknad diskuteras under avsnitt 5.7). Jag preciserar närmare vad jag menar med rättvisa i det fortsatta arbetet i avsnitt 1.6 nedan.
Få juridiska frågor är så komplicerade och omdebatterade som den optimala avvägningen mellan å ena sidan rättssäkerhet, med betoning på rättslig förutsebarhet, och å andra sidan rättvisa, med betoning på godtagbara resultat för rättsordningen som helhet i enskilda fall. Det handlar om två emellanåt oförenliga värden som i någon form erkänns av alla rättsordningar. Vilket värde som väger tyngst och var gränsen ska dras mellan dem är en fråga för den tillämpliga rättsordningen, som kan vara nationell eller transnationell. Det är uppenbart att gränsdragningen varierar över tid och påverkas av den allmänna samhällsutvecklingen. Det politiska trycket på ”rättvisa” kommer ofta i kölvattnet på ekonomiska kriser och rör bl.a. skattefördelningspolitiska aspekter. Rättsmissbruksprincipen och andra sätt att hantera skatteflykt får då särskild aktualitet. Detta är ett skäl till att jag valt att särskilt fokusera på skatterättsliga frågeställningar i detta arbete. De åtstramningsåtgärder som vanligen blir följden av en ekonomisk kris gör att staterna blir mer benägna att t.ex. säkra skatteintäkter och hindra skatteflykt. Europeiska kommissionen har uttryckt att medan rättvis skattekonkurrens ofta betraktas som ett medel för att uppmuntra investerarvänliga skattesystem, måste dessa också säkerställa hållbara intäkter på ett rättvist och effektivt sätt. Skattekonkurrensens legitimitet försvagas om sådan konkurrens missbrukas, eftersom skatteflykt medför en fragmentering av den inre marknaden och hindrar rättvis och effektiv beskattning.

Ytterligare information

Vikt 817 g
Storlek 26 × 155 × 220 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

432

Publikationsår

2022

ISBN

978-91-7895-644-9