Bo i Ro

Texter från ett tvärvetenskapligt symposium om bostäder, buller och hälsa

Frans Mossberg

99 SEK

Description

Sveriges regering fattade den 9 april 2015 beslut om en ny förordning med bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafi k, vägar och fl ygplatser i närheten av bostäder. Förordningen om trafi kbuller vid bostadsbyggnader gäller sedan den 1 juni 2015. I denna förordning fi nns förändrade riktvärden för bullerexponering vid bostader som tillåter mer betydligt buller än tidigare, något som från många håll kritiserats för att medföra hälsorisker.
Ljudmiljöcentrums målsättning med symposiet Bo i Ro har varit lyfta fram den senaste forskningen om hälsa och buller, synliggöra förändringarna i bullerförordning som kan få konsekvenser vad gäller hälsa och välbefi nnande för stora delar av befolkningen samt diskutera strategier för framtida folkhälsa, boende och bullerhantering.
I denna skrift presenteras några av bidragen. Symposiet arrangerades av Ljudmiljöcentrum i samarbete med arbets- och miljömedicin i Lund och riktade sig särskilt till intresserade forskare, politiker och beslutsfattare.

Additional information

Weight 156 g
Dimensions 4 x 169 x 239 mm
Language

Swedish

Number of pages

70

Publication year

2016

Format

Paperback

ISBN

978-91-87833-24-3

ISSN

1653-9354

Volume

15

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bo i Ro”

Your email address will not be published. Required fields are marked *